Чиркст , Д. Э., Литвинова , Т. Е., Черемисина , О. В., Стрелецкая , М. И., Иванова , М. В., & Мироненкова , Н. А. (2001). Разработка физико-химических основ и опытной технологии дезактивации грунтов от загрязнения радионуклидами цезия и стронция. Записки Горного института, 149(5), 37. Retrieved from https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9568
Chirkst , D. E., Litvinova , T. E., Cheremisina , O. V., Streletskaya , M. I., Ivanova , M. V., & Mironenkova , N. A. (2001). Journal of Mining Institute, 149(5), 37. Retrieved from https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9568