Special conditions of transporting routes construction in undermined areas in Czech Republic

Jaroslav Broul, Jiří Husárik

Аннотация


In undermined areas some changes of geological-geotechnical proportions, mainly hydrogeological ones, may occur and through its effects it can cause temporary or permanent malfunction of the transportation routes and related structures, such as subsidence (continuous or discontinuous), shifts, inclination etc. Such changes and deformations are evoked by mining activities (all interventions into earth crust done for reaching mining deposits) and also by activities done by mining techniques (all interventions into earth crust for technical purposes – underground spaces of old municipal development, collectors etc.). Mining gases also appear in areas with black coal mining. The main component of the mining gas is “methane”. Its occurrence was noticed around old mining works, which are not ventilated, where mining gases penetrate to surface as a result of leakage.


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Bradáč, J. Účinky poddolování a ochrana objektů., Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., 1999.

Broul, J., Hudeček, L. Stanovení důlních škod u poddolovaných železničních staveb., Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0262-7.

Materna, A., Cigánek, J., Janas, P., Broul, J. Projekt č.19/2002 ČBU Praha. Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů., ČBU Praha, 2003.

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území.

Zákon č. 439/1992 Sb. Zákon Federálního shromáždění o ochraně a využití nerostného bohatství (ve smyslu pozdějších znění).

Zákon č. 61/1988 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (ve smyslu pozdějších znění).

Liebelová, D. Diplomová práce - Výškové zaměření silnice č.III/47214(stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č.III/47215(stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu., Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.